Ketua

Nama : Sudar S.H., M.Hum.
NIP : 19620709 199212 1 001
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 09 Juli 1962
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
Unit Organisasi : Mahkamah Agung
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Singaraja

Copyright © 2016 Pengadilan Negeri Singaraja. All rights reserved.