Tupoksi PN Singaraja

Tugas pokok Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Pengadilan Tingkat pertama adalah menerima,memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Negeri Singaraja mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:


- Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Hukumnya.


- Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan.


- Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.


- Fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.


- Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Denpasar.


- Fungsi pembinaan, yaitu memberikanpengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pegawai Pengadilan Negeri Singaraja, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.


PN Singaraja | www.pn-singaraja.go.id